CHỨNG CHỈ ISO – OHSAS

An toàn là một trong 5 giá trị cốt lõi mà công ty TNHH Kỹ thuật TST luôn theo đuổi vì thế TST áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và OHSAS 18001:2007 để làm việc và quản lý.

Công ty TST luôn tâm niệm chất lượng phải đi đôi với an toàn.